15 ГОДИНИ КОМОРА ОАИ

На 16 декември 2022 беше организирано одбележувањето на 15 годишнината од основање на Комората на овластени архитекти и овластени инженери. Раководството на Комората одлучи во … Continue reading 15 ГОДИНИ КОМОРА ОАИ

31. МЕЃУНАРОДЕН САЛОН НА УРБАНИЗАМ – ЧАЧАК, СРБИЈА

Во организација на Здружението на урбанисти на Србија, на 08.11.2022 година во Чачак се одржа традиционалниот Салон на урбанизам. Агенцијата за планирање на просторот учествуваше … Continue reading 31. МЕЃУНАРОДЕН САЛОН НА УРБАНИЗАМ – ЧАЧАК, СРБИЈА

GDI SKOPJE SOLUTIONS DAY 2022

Агенцијата за планирање на просторот, како долгогодишен корисник на ГИС платформата во изработка на просторните и урбанистичките панови, традиционално учествуваше на GDi SKOPJE SOLUTIONS DAY … Continue reading GDI SKOPJE SOLUTIONS DAY 2022

СТРУЧНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОГЛЕДУВАЊАТА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗРАБОТЕНИТЕ СТУДИИ ЗА ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (2022-2032) НА ГРАД СКОПЈЕ

Како дел од процесот за изработка на Генералниот урбанистички план на град Скопје 2022-2032, во просториите на Архитектонскиот факултет при универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ … Continue reading СТРУЧНА РАБОТИЛНИЦА ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈА НА СОГЛЕДУВАЊАТА И РЕЗУЛТАТИТЕ ОД ИЗРАБОТЕНИТЕ СТУДИИ ЗА ГЕНЕРАЛНИОТ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (2022-2032) НА ГРАД СКОПЈЕ

Одржан прв работен состанок на координативното тело за изработка на новиот Просторен план

Денес се одржа првиот работен состанок на координативното тело за изработка на новиот Просторен план на Република Северна Македонија 2020-2040 година. На состанокот се усвои … Continue reading Одржан прв работен состанок на координативното тело за изработка на новиот Просторен план

Координативна средба со градоначалниците од Полошкиот плански регион

Планирањето на просторот е планирање на иднината, суштинска карактеристика на цивилизираното општество и одраз на највисока мудрост. Во тој правец, најзначајна улога има просторното планирање реализирано преку Националниот просторен план, како највисок стратешки, … Continue reading Координативна средба со градоначалниците од Полошкиот плански регион

Состанок со градоначалниците од Југоисточниот плански регион за изработка на Просторен план на РСМ

Целта на средбата беше да се запознаат градоначалниците со визијата, но и подетално со целиот процес на изработката на новиот Просторен план, фокусиран на одржливиот … Continue reading Состанок со градоначалниците од Југоисточниот плански регион за изработка на Просторен план на РСМ

Состанок во Скопскиот плански регион за изработка на Просторен план

На координативниот состанок во Скопскиот плански регион  беше презентирана методологијата за изработка на Просторниот план на Република Северна Македонија, како плански документ од највисоко национално … Continue reading Состанок во Скопскиот плански регион за изработка на Просторен план

Состанок со градоначалниците на Североисточниот плански регион на тема изработка на Просторен план на РСМ

Како дел од подготвителните активности за изработка на Просторен план на Република Северна Македонија, денеска имаше координативен состанок со градоначалниците на општините од Североисточниот плански … Continue reading Состанок со градоначалниците на Североисточниот плански регион на тема изработка на Просторен план на РСМ

Средба со градоначалниците на Југозападниот плански регион за изработка на Просторен план на РСМ

На оваа средбата беа презинтирани значењето и улогата на Просторниот план на Република Северна Македонија кој ќе овозможи долгорочен и одржлив социо-економски развој, законската основа … Continue reading Средба со градоначалниците на Југозападниот плански регион за изработка на Просторен план на РСМ

Состанок со градоначалниците од Пелагонискиот плански регион за изработка на Просторен план на РСМ

По повод изработката на Просторен план на Република Северна Македонија, денес се оствари координативна средба со градоначалниците од Пелагонискиот плански регион. , – Само преку блиска … Continue reading Состанок со градоначалниците од Пелагонискиот плански регион за изработка на Просторен план на РСМ