Просторен план на Република Македонија (2004 – 2020)

Просторен план на Република Македонија. Со усвојување на Просторниот план на Република Македонија на седницата на Собранието одржана на 11.06.2004г; нашата држава доби еден од … Continue reading Просторен план на Република Македонија (2004 – 2020)

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ   Потребата од хармонизација со европскиот пристап во планирањето, како една од непходните … Continue reading МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

Годишен извештај за спроведување на Просторниот план на Република Македонија

Годишниот извештај за спроведување на Просторниот план на Република Македонија претставува интегрален документ за континуирано следење на состојбите и промените во просторот на Република Македонија … Continue reading Годишен извештај за спроведување на Просторниот план на Република Македонија

Просторен план на Скопскиот регион (2005 – 2020), нацрт

Просторниот план на Скопскиот регион претставува разработка на Просторниот план на Република Македонија, кој го опфаќа просторот на Скопската котлина, односно Скопскиот плански регион, согласно … Continue reading Просторен план на Скопскиот регион (2005 – 2020), нацрт

Просторен план на Охридско-Преспански регион (2005 – 2020)

Просторниот план на Охридско-преспанскиот регион е донесен од собранието на Република Македонија на седницата одржана на 11.02.2010 г. Согласно законот за просторно и урбанистичко планирање и … Continue reading Просторен план на Охридско-Преспански регион (2005 – 2020)

Физибилити студија за организација на нова населба помеѓу Миладиновци и Св.Николе

Основањето на нова населба во просторот меѓу Миладиновци и Свети Николе е идеја внесена во Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови на МТВ (2008 … Continue reading Физибилити студија за организација на нова населба помеѓу Миладиновци и Св.Николе

ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2008 – 2010

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за спроведување на Просторниот План на Република Македонија (Сл.весник на Република Македонија, број 39/2004), Владата на … Continue reading ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2008 – 2010

Просторен план на регионот на сливот на река Треска

Потребата од изработка на Просторен план на регионот на сливот на реката Треска произлезе од решенијата дефинирани во Просторниот план на Република Македонија. Со анализа … Continue reading Просторен план на регионот на сливот на река Треска

Просторен План на регионот на заштитните зони на изворот Рашче

Изворот Рашче се наоѓа на 15 км. западно од Скопје, поточно во југо-источното подножје на планината Жеден, до истоименото село Рашче на кота 299,68 м.н.в. … Continue reading Просторен План на регионот на заштитните зони на изворот Рашче

Просторен План на регионот на акумулацијата “Козјак” (2000 – 2020)

Потребата за изработка на Просторен план на регионот на акумулацијата “Козјак” е условена од изградбата на акумулацијата која резултира со темелни промени во просторот, микроклимата, пејсажот, … Continue reading Просторен План на регионот на акумулацијата “Козјак” (2000 – 2020)