Ревизија на планови

Согласно Член  48 од Законот за урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 32/20). на:

 • Генерален урбанистички план
 • Детален урбанистички план
 • Урбанистички план за село
 • Урбанистички план вон населено место
 • Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење
 • Урбанистички проект

се врши Стручна ревизија со која се утврдува дали истите се изработени во согласност со одредбите на горенаведниот Закон и прописите донесени врз основа на истиот.

Стручна ревизија за:

 • Генерален урбанистички план
 • Детален урбанистички план
 • Урбанистички план за село
 • Урбанистички план вон населено место
 • Урбанистички проект

врши правно лице кое поседува лиценца за ревизија на урбанистички планови.

Стручна ревизија за

 • Урбанистички план за подрачја и градби од државно значење

врши комисија што ја формира министерот надлежен за вршење на работите од областа на уредување на просторот.

Упатство за постапка за изработка на стручна ревизија