Вредности

Политика на квалитет

АПП 422-001-03

Агенцијата за планирање на просторот е целосно посветена на примената на квалитетот како систем на работа во сите свои процеси и активности.

Примарна цел на Агенцијата е да нуди квалитетни услуги од областа на планирањето на просторот. Политиката за квалитет на Агенцијата произлегува од мисијата на Агенцијата и е дел од нејзината вкупна деловна политика.  Системот за управување со квалитет  ISO 9001:2008 е темел на работењето на Агенцијата и континуирано се надгледува и унапредува со цел да бидат исполнети политиката и целите.

Политиката за квалитет  во Агенција за планирање на просторот  се заснова на:

 • Постојано подобрување на квалитетот;
 • Стручност, совесност и одговорност во исполнување на работните задачи;
 • Континуиранa обука и едукација на вработените како основна потпора на Системот за квалитет;
 • Негување на научниот пристап, тимската работа и мотивација за стручно и научно усовршување;
 • Почитување на законската регулатива;
 • Услогласување на методологијата и технологијата на работа со европските директиви и стандарди;
 • Обезбедување висок квалитет на производите преку создавање на коректни односи и избирање на одобрени и проверени добавувачи;
 • Внатрешна контрола на работењето како мерка за преиспитување на целите на квалитет;
 • Обезбедување добра работна средина, ресурси и соодветна инфраструктура;
 • Транспаретност во работењето, пристапот до информации и податоци и организација на работните процеси.

Политиката за квалитет е достапна на сите вработени во Агенцијата и на јавноста.

Во Скопје, 05.09.2012 год.

Директор на Агенцијата
Огнен Апостолоски


Мисија на Агенцијата

 • Да се дооформи како ефикасен сервис на Владата во стратешкото планирање;
 • Да ја усогласи методологијата и технологијата на планирањето со европските трендови;
 • Да го негува научниот пристап, тимската работа и да го стимулира стручното и научно усовршување;
 • Да биде главниот аналитичар и критички да се однесува на случувањата во просторот;
 • Да продолжи со примената на најсофистицираната информатичка технологија;
 • Да ја продлабочи соработката со стручни и научни институции и да учествува во продуцирањето млади експерти за планирање на просторот, како континуиран процес;
 • Перманентно да се едуцира, надградува, планерскиот потенцијал преку учество на едукативни собири ширум Европа и подалеку;
 • Да биде носител на новитетите во планирањето;
 • Да учествува во изработката на законите и подзаконските акти од областа на планирањето.

Награди и признанија