PËR PLANIFIKIMIN

Planifikimi është proces i vazhdueshëm i përgatitjes, sjelljes dhe zbatimit të planit hapësinor, me qëllim që të sigurohet rregullimi dhe humanizmi i hapësirës, dhe mbrojtja e mjedisit jetësor dhe natyrës. Varësisht hapësirës që është objekt planifikimi, sillen këto plane:

 1. Plani hapësinor i Republikës së Maqedonisë
  • plani hapësinor i Republikës së Maqedonisë,
  • plan hapësinor i rajonit
  • plan hapësinor për zona me interes të veçantë për Republikën
 1. Planet urbanistike:
  • plani i përgjithshëm urbanistik,
  • plan i detajuar urbanistik,
  • plan urbanistik për fshatin dhe
  • plan urbanistik jashtë vendeve të banuara.

Plani hapësinor i Republikës dhe planet urbanistike midis vete vazhdimisht harmonizohen dhe plotësohen. Sjellja dhe zbatimi i tyre është i obligueshëm.

 1. Për shkak të rregullimit të hapësirës, varësisht prej llojit të ndërtimit, që është objekt i planifikimit, përgatiten këto lloje të dokumentacionit urbanistik-planifikues:
 • dokumentacion lokal urbanistik-planifikues (DLUP),
 • dokumentacion shtetëror urbanistik- planifikues (DSHUP)
 • dokumentacion urbanistik – planifikues për zonë të zhvilluar turistike (DUPZZHT)
 • dokumentacion urbanistik – planifikues për autokamp (DUPA)
 • dokumentacioni urbanistik – planifikues për ndërtim me interes të veçantë (DUPNIV)
 1. Dokumentacioni urbanistik projektues është:
 • projekt arkitektonik – urbanistik (PAU)
 • projekt për infrastrukturë (PI)
 1. Plani rregullues i planit të përgjithshëm urbanistik është plan, me të cilin mund të bëhet përgatitja e qasjes planifikuese të planit të përgjithshëm urbanistik (PPU), për shkak të verifikimit të kufijve për planifikimin e hollësishëm
 2. Deri në sjelljen e planit urbanistik për fshatin (PUF), ndërtimi në fshatra që nuk kanë dokumentacion urbanistik, mund të bëhet me akt të përgjithshëm që e verifikon komuna, përkatësisht komuna në Qytetin e Shkupit. Planifikimi i hapësirës bëhet për periudhën prej më së paku:
 • 15 vjet për Planin hapësinor të Republikës
 • 10 vjet për plan të përgjithshëm urbanistik, plan urbanistik për fshat  dhe plan urbanistik në mjediset e banuara

5 vjet për plan të hollësishëm urbanistik