Struktura organizative

Organogrami

Të punësuar

Në Agjencia janë të punësuar gjithsej 29 persona, prej të cilëve me arsimim të lartë janë 26.

Lista e të punësuar në APH – në përgatitje

Rregullore për sistematizimin e vendeve të punës

Nga të punësuarit:

 • 3 janë doktorë shkencash
 • 9 janë magjistra shkencash
 • 1 është doktorant
 • 1 para magjistraturës

Ekipin planifikues të Agjencisë e përbëjnë:

 • 13 arkitektë të diplomuar;
 • 2 inxhinierë ndërtimi të diplomuar;
 • 2 elektro-inxhinierë të diplomuar;
 • 1 gjeograf i diplomuar;
 • 1 inxhinier i diplomuar për mbrojtje të mjedisit jetësor;
 • 1 inxhinier i diplomuar për pylltari;
 • 1 i diplomuar për çështje sociale.

 

Licenca për autorizim

 

Agjencia për planifikimin e hapësirës është licencuar për përgatitjen e planeve urbanistike

Numri i licencës 002
e dhënë nga: Ministria për Transport dhe Lidhje, data e dhënies: 05.12.2008.

 

AUTORIZIMET E DHËNA NGA DHOMA PËR ARKITEKTË TË AUTORIZUAR DHE INXHINIERË TË AUTORIZUAR:

 

 • 14 autorizime për përgatitjen e planeve urbanistike, përkatësisht planifikues, nënshkrues të dokumentacionit planifikues;
 • 7 autorizime për revizion të planeve urbanistike;
 • 4 autorizime А për përgatitjen e dokumentacionit projektues në arkitekturë;
 • 6 autorizime B për përgatitjen e dokumentacionit projektues në arkitekturë;
 • 3 autorizime për revizion të dokumentacionit projektues nga arkitektura;
 • 4 autorizime për mbikëqyrje të realizimit të mbindërtimit;
 • 1 autorizim А për projektim të ndërtimit si përgjegjës projektues nga elektromekanika;
 • 1 autorizim А për realizimin e dokumentacionit projektues nga ndërtimtaria;
 • 1 autorizim А për revizion të dokumentacionit projektues nga ndërtimtaria;
 • 2 licenca për ekspertizë nga lëmi i arkitekturës;