Информации од јавен карактер

Офицер за заштита на лични податоци

 

Ивана Ѓоргова

Tел: 075 402 514

i.gjorgova@app.gov.mk

 

Лица за посредување со информации од јавен карактер:

Ивана Ѓоргова

Tел: 075 402 514

i.gjorgova@app.gov.mk

 

Јулијана Ставревски

Тел: 075 402 531

j.bogoevska@app.gov.mk

 

Овластени лица за прием на пријави од укажувачи: 

Ивана Ѓоргова

Tел: 075 402 514

i.gjorgova@app.gov.mk

 

Валентина Христова Стефановска

Tел: 076 446 907

v.stefanovska@app.gov.mk

Информации од јавен карактер: 

СПИСОК НА ВРАБОТЕНИ ЛИЦА ВО АГЕНЦИЈА ЗА ПЛНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Годишен извештај за еднакви можности на жените и мажите

Годишен извештај за информации од јавен карактер 2023

ОДЛУКА за изменуванје на Одлуката за висината на трошоците за изработување Услови за планирање на просторот Сл.весник-на-РСМ-бр.37-2023

Тарифник за вредност на работите од урбанистичкото планирање-Сл. в. 140-2021- 1

Закон за урбанистичко планирање бр.32-2020-1

Одлука за висината на трошоците за изработување на условите за планирање на просторот

Предлог Годишна програма за работење на АПП 2022

Одлука за согласност на Годишен финансиски план 2022 Влада РСМ

Одлука за согласност на Годишна програма 2022 Влада РСМ

Вработени лица во АПП

Годишен извештај за информации од јавен карактер 2022

Листа на информации од јавен карактер

Годишен план за јавни набавки АПП 2021

Линк до објавен оглас за јавна набавка на ЕСЈН

Алатка за отчетност

Годишен извештај за работа на координаторот и заменик координаторот за еднакви можности за жените и мажите во АПП

Годишен извештај за резултатите од примената на посебните мерки за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Образец на жалба

14-Godisen Izvestaj Informacii od javen karakter-2019

kodeks_za_administrativni_sluzbenici_sl183_12122014

Годишен план за спречување на корупција 2023 АПП

361-Решение за овластени лица заради заштитено внатрешно пријавување

Процедура за спроведување на јавни набавки во АПП

Тарифници