Информации од јавен карактер

Офицер за заштита на лични податоци

 

Ивана Ѓоргова

Tел: 075 402 514

[email protected]

 

Лица за посредување со информации од јавен карактер:

Ивана Ѓоргова

Tел: 075 402 514

[email protected]

 

Јулијана Ставревски

Тел: 075 402 531

[email protected]

 

Овластени лица за прием на пријави од укажувачи: 

Ивана Ѓоргова

Tел: 075 402 514

[email protected]

 

Валентина Христова Стефановска

Tел: 076 446 907

[email protected]

Интерни огласи: 

Одлука за унапредување

Листа на информации од јавен карактер

Годишен план за јавни набавки АПП 2021

Линк до објавен оглас за јавна набавка на ЕСЈН

Алатка за отчетност

Годишен извештај за работа на координаторот и заменик координаторот за еднакви можности за жените и мажите во АПП

Годишен извештај за резултатите од примената на посебните мерки за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Образец на жалба

14-Godisen Izvestaj Informacii od javen karakter-2019

kodeks_za_administrativni_sluzbenici_sl183_12122014

830-Godisen plan sprecuvanje korupcija APP

361-Решение за овластени лица заради заштитено внатрешно пријавување

Процедура за спроведување на јавни набавки во АПП

Тарифници