ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД СКОПЈЕ 2012-2022

Градот како просторен феномен го дефинираат посебни ентитети, односно дистинктивни облици на просторната конфигурација и нивните меѓусебни односи во морфолошката конституција на урбаниот простор. Низ … Continue reading ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД СКОПЈЕ 2012-2022

Просторен план на Република Македонија (2004 – 2020)

Просторен план на Република Македонија. Со усвојување на Просторниот план на Република Македонија на седницата на Собранието одржана на 11.06.2004г; нашата држава доби еден од … Continue reading Просторен план на Република Македонија (2004 – 2020)

31. МЕЃУНАРОДЕН САЛОН НА УРБАНИЗАМ – ЧАЧАК, СРБИЈА

Во организација на Здружението на урбанисти на Србија, на 08.11.2022 година во Чачак се одржа традиционалниот Салон на урбанизам. Агенцијата за планирање на просторот учествуваше … Continue reading 31. МЕЃУНАРОДЕН САЛОН НА УРБАНИЗАМ – ЧАЧАК, СРБИЈА