Стандардизација на работни процеси и нивно управување преку DMS

Една од главните предности на DMS е можноста за управување со стандардизираните работни процеси. Паралелно со проектот за воспоставување на системот за управување со документи (DMS) во Агенцијата течеа и активностите за имплементација на системот за управување со квалитет ИСО 9001:2008 согласно кои беше извршена:

 • стандрдизација и моделирање на работните процеси,
 • дефинирање на учесниците во процесите и нивната одговорност,
 • рутирања на документите за реализација на поединечните чекори од работните процеси,
 • дефинирање на методи на информирања за доцнења кон одговорните лица и кон претпоставените
 • дефинирање на рокови
 • дефинирање на методи за нотификација, и временски рокови за ескалација.

Изработката на Елаборатите за услови за планирање кој е еден од најфрекфентните работни процеси во Агенцијата е целосно мониториран и управуван преку DMS. Ова овозможува во секој момент целосен увид за:

 •  моменталниот статус на работната задача,
 • активностите во следните чекори,
 • кои се одговорните лица за следните чекори,
 • очекуваниот рок за завршување на работната задача,
 • информирање на инволвираните и надредените лица доколку предметот го надмине рокот или недостигаат влезни документи.

Примената на напредните функционалности на DMS даде значаен придонес во зголемување на ефикасноста на работењето.