ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТРГОВСКИ ЦЕНТАР ВО БЛИЗИНА НА ГРАНИЧЕН ПРЕМИН “ДЕЛЧЕВО” КО ЗВЕГОР