Воспитно-поправен дом за малолетници Тетово – Општина Брвеница

Во рамките на Проектот – Реконструкција на казнено-поправните установи во Република Македонија, Управата за извршување на санкции ги определи горе наведените установи за приоритетни и како домен на проектот, за чија реконструкција и проширување на капацитетите, потребна е изработка на релевантна планска документација.