Eксплоатациски бунари – Општина Богданци

Локацијата која е предмет на Урбанистичкиот проект предвидува простор лоциран на левата страна на реката Вардар, во продолжение на јужната страна на веќе изградениот бунарски … Continue reading Eксплоатациски бунари – Општина Богданци

Урбанистички проект – ВЕТРОПАРК Гевгелија Југ

Алтернативни енергии и примената на штедливи технологии со искористување на природните ресурси станува императив на денешното време и определбите за одржлив развој. Ветропаркот Гевгелија Југ … Continue reading Урбанистички проект – ВЕТРОПАРК Гевгелија Југ

Музеј на вода на Охридско езеро – локалитет Градиште, плоча Миќов Град

Географската положба, третманот на просторот – локалитетот Градиште, кој се наоѓа на источниот брег на Охридско езеро, на неговиот најатрактивен дел, сообраќајната поврзаност, односно близината … Continue reading Музеј на вода на Охридско езеро – локалитет Градиште, плоча Миќов Град

Урбанистички проект за ДАЛНОВОД од 400 kV Штип – Граница со Бугарија

Со Урбанистички проект за Далновод од 400 kV Штип-граница со Бугарија, се поддржува основната стратегија во организацијата и користењето на просторот, во смисла на развој … Continue reading Урбанистички проект за ДАЛНОВОД од 400 kV Штип – Граница со Бугарија

Урбанистичкиот проект за Автопат Е-75, делница Табановце-Куманово од км 0+764,70 до км 8+388,43

Автопатот Е-75 е дел од трансевропската патна мрежа, на којa низ Р. Македонија се надоврзува останатата магистрална и регионална патна мрежа. Подрачјето на планскиот опфат … Continue reading Урбанистичкиот проект за Автопат Е-75, делница Табановце-Куманово од км 0+764,70 до км 8+388,43

Технолошка индустриска развојна зона – Tетово

Географската положба и сообраќајната поврзаност одат во прилог на идејата за поставување Технолошка индустриска развојна зона (ТИРЗ) Тетово, на локалитет во близина на с.Сараќино. Подрачјето … Continue reading Технолошка индустриска развојна зона – Tетово

Урбанистички проект за ДАЛНОВОД Вруток – Тетово 2x 110kV

Значајна детерминанта на идниот економски развој претставува развојот на инфраструктурните системи. Тоа особено се однесува на електро-енергетската инфраструктура,односно производството и потрошувачката на енергија како релевантен … Continue reading Урбанистички проект за ДАЛНОВОД Вруток – Тетово 2x 110kV

Урбанистички проект за ДАЛНОВОД 400 кВ Bитола – граница со ГРЦИЈА

Поврзувањето на електроенергетските системи на Р. Македонија и Грција со изградба на 400кВ интерконективна врска која е дефинирана во Просторниот план на Р. М., има … Continue reading Урбанистички проект за ДАЛНОВОД 400 кВ Bитола – граница со ГРЦИЈА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – ШТИП,локалитетот „Три Чешми”, ОПШТИНА ШТИП

Планскиот опфат зафаќа површина од 205,06ха. и периметар од 8052,89м. Се наоѓа северозападно од Штип. Идните развојни фази на ТИРЗ-Штип дефинираат плански опфат кој се … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – ШТИП,локалитетот „Три Чешми”, ОПШТИНА ШТИП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – ПРИЛЕП, ЛОКАЛИТЕТ АЛИНЦИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

Технолошките индустриски развојни зони се дел од развојниот модел на економските основи на просторниот развој утврден со Просторниот план на Р. Македонија. Овој модел ги … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – ПРИЛЕП, ЛОКАЛИТЕТ АЛИНЦИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – ГЕВГЕЛИЈА, ЛОКАЛИТЕТ ПРДЕЈЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Подрачјето на проектниот опфат се наоѓа југозападно од населено место Прдејци, односно од десната страна на автопатот Скопје – Гевгелија, одејќи кон Гевгелија, веднаш до … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – ГЕВГЕЛИЈА, ЛОКАЛИТЕТ ПРДЕЈЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА АЕРОДРОМ СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ, ОПШТИНА ДЕБАРЦА

Потребата Република Македонија да го развива авиосообраќајот со високи перформанси наложува реконструкција и проширување на постоечкиот аеродром “Св. Апостол Павле” во Охрид. Проектниот опфат зафаќа … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА АЕРОДРОМ СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ, ОПШТИНА ДЕБАРЦА