bunari thumb

Eксплоатациски бунари – Општина Богданци

Локацијата која е предмет на Урбанистичкиот проект предвидува простор лоциран на левата страна на реката Вардар, во продолжение на јужната страна на веќе изградениот бунарски повеќе

uplan31_main

Урбанистички проект – ВЕТРОПАРК Гевгелија Југ

Алтернативни енергии и примената на штедливи технологии со искористување на природните ресурси станува императив на денешното време и определбите за одржлив развој. Ветропаркот Гевгелија Југ повеќе

Музеј на вода на Охридско езеро – локалитет Градиште, плоча Миќов Град

Географската положба, третманот на просторот – локалитетот Градиште, кој се наоѓа на источниот брег на Охридско езеро, на неговиот најатрактивен дел, сообраќајната поврзаност, односно близината повеќе

uplan26_main

Урбанистичкиот проект за Автопат Е-75, делница Табановце-Куманово од км 0+764,70 до км 8+388,43

Автопатот Е-75 е дел од трансевропската патна мрежа, на којa низ Р. Македонија се надоврзува останатата магистрална и регионална патна мрежа. Подрачјето на планскиот опфат повеќе

Технолошка индустриска развојна зона – Tетово

Географската положба и сообраќајната поврзаност одат во прилог на идејата за поставување Технолошка индустриска развојна зона (ТИРЗ) Тетово, на локалитет во близина на с.Сараќино. Подрачјето повеќе

uplan23_main

Урбанистички проект за ДАЛНОВОД Вруток – Тетово 2x 110kV

Значајна детерминанта на идниот економски развој претставува развојот на инфраструктурните системи. Тоа особено се однесува на електро-енергетската инфраструктура,односно производството и потрошувачката на енергија како релевантен повеќе

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – ШТИП,локалитетот „Три Чешми”, ОПШТИНА ШТИП

Планскиот опфат зафаќа површина од 205,06ха. и периметар од 8052,89м. Се наоѓа северозападно од Штип. Идните развојни фази на ТИРЗ-Штип дефинираат плански опфат кој се повеќе

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – ПРИЛЕП, ЛОКАЛИТЕТ АЛИНЦИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

Технолошките индустриски развојни зони се дел од развојниот модел на економските основи на просторниот развој утврден со Просторниот план на Р. Македонија. Овој модел ги повеќе

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – ГЕВГЕЛИЈА, ЛОКАЛИТЕТ ПРДЕЈЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Подрачјето на проектниот опфат се наоѓа југозападно од населено место Прдејци, односно од десната страна на автопатот Скопје – Гевгелија, одејќи кон Гевгелија, веднаш до повеќе

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА АЕРОДРОМ СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ, ОПШТИНА ДЕБАРЦА

Потребата Република Македонија да го развива авиосообраќајот со високи перформанси наложува реконструкција и проширување на постоечкиот аеродром “Св. Апостол Павле” во Охрид. Проектниот опфат зафаќа повеќе