ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА СТРУГА, м.в. “МАТОРНИК” КО МИСЛЕШЕВО општина Струга

Планскиот опфат претставува Државна урбанистичка планска документација за Технолошка индустриска развојна зона Струга, на локација  м.в. “Маторник”  КО Мислешево, општина Струга, со површина од 30,01ха. повеќе

uplan18_main

Технолошка индустриска развојна зона – Ранковце КО Петралица и КО Псача – Општина Ранковце

Географската положба и сообраќајната поврзаност одат во прилог на идејата за поставување Технолошка индустриска развојна зона (ТИРЗ) РАНКОВЦЕ, дефинирана во КО Петралица и КО Псача, повеќе

Технолошка индустриска развојна зона – Кичево

Географската положба и сообраќајната поврзаност одат во прилог на идејата за поставување Технолошка индустриска развојна зона (ТИРЗ) КИЧЕВО, дефинирана со два опфати на меѓусебна оддалеченост повеќе

Стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи м.в. Макази, КО Козјак – Општина Ресен

Планскиот концепт за СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС, за откуп, складирање, примарна преработка и дистрибуција на земјоделски производи е дефиниран како офат кој се наоѓа југоисточно на 4.5 повеќе

ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА ” СКОПЈЕ 3 “, КО АЈВАТОВЦИ И КО БУНАРЏИК, ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Технолошките индустриски развојни зони се дел од развојниот модел на Економските основи на просторниот развој утврден со Просторниот план на Република Македонија. Овој модел ги повеќе

ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА ВИНИЦА, м.в. “ПОПОВЕЦ” КО ВИНИЦА, општина ВИНИЦА

Планската документација претставува Државна урбанистичка планска документација за Технолошка индустиска развојна зона ВИНИЦА, м.в. Поповец, КО Виница, општина Виница,  со  површина од  21,04 хектари. Со повеќе

ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ПОСТРОЈКА ЗА КОМБИНИРАНО ПРОИЗВОДСТВО НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И ТОПЛИНА ОД 220 MW ТЕ-ТО 2, м.в. “Ограда” КО БАРДОВЦИ, општина Карпош

Планската документација претставува Државна урбанистичка планска документација за постројка за комбинирано производство на електрична енергија и топлина од 220MW ТЕ-ТО 2, м.в. “Ограда” КО Бардовци, повеќе

ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА РЕГИОНАЛЕН ПАТ Р1302, на дел од КП 2166, КО ЦРНИК, општина Пехчево

Државната урбанистичка планска документација за БЕНЗИНСКА пумпна станица и услужен центар на Регионален пат Р1302, КО Црник, општина Пехчево, на дел од КП 2166, со  повеќе

ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗАТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА ” СКОПЈЕ 2 “, КО БУНАРЏИК, КО АЈВАТОВЦИ И КО ИЛИНДЕН, ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Планската документација претставува Државна урбанистичка планска документација за Технолошка индустиска развојна зона “СКОПЈЕ 2”, КО Бунарџик, КО Ајватовци и КО Илинден, општина Илинден, со површина повеќе

ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – РАДОВИШ, м.в. “Долна Рудина” КО Радовиш, општина Радовиш

Активирањето на вакви пропулзивни зони претставува една од битните претпоставки за интензивирање на вкупниот економски развој на Државата и рамномерен економски развој на просторот на повеќе

ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА БЕНЗИНСКА ПУМПНА СТАНИЦА И УСЛУЖЕН ЦЕНТАР НА МАГИСТРАЛЕН ПАТ М1, М.В. РАМНИШТЕ, КО ВЕТЕРСКО, ОПШТИНА ВЕЛЕС

Географската положба и сообраќајната поврзаност, како и потребата Република Македонија да го развива сообраќајот со високи перформанси одат во прилог на идејата за реалиција на повеќе

ДРЖАВНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АЕРОДРОМ АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ – СКОПЈЕ, ОПШТИНА ИЛИНДЕН И ПЕТРОВЕЦ

Организацијата на просторот во модерните држави се темели на функционално етаблирана и диверсифицирана комуникациска мрежа во која воздушниот сообраќај има значајно место. Сообраќајната мрежа влијание повеќе