Урбанистички план за село Сопиште локалитет Осојница – измена и дополна

Опкружувањето на село Сопиште, неговата местоположба, односно близината на градот Скопје, дава предуслови за поставување и реализација на станбена населба со високи квалитети во рамките повеќе

ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за седиште на Општина Миравци

Локалитетот на населбата Миравци е оддалечен 21км. северно од градот Гевгелија и лежи непосредно на старата траса – регионалниот пат 103 и железничката пруга Скопје-Гевгелија-Солун, која повеќе

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО СОПИШТЕ – разработка на блок 1, КО СОПИШТЕ, ОПШТИНА СОПИШТЕ, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012-2022

Планскиот опфат на цело село Сопиште има површина од 318,70ха и лежи на територијата на КО Сопиште. Во правец на исток село Сопиште е поврзано повеќе

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА СЕЛО ДОБРИ ДОЛ, БЛОК 16 и БЛОК 17, Општина Врапчиште, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2009-2019

Планскиот опфат има површина од 158.45ха и административно припаѓа во Општина Врапчиште. Географски-регионално ова село се наоѓа, во горните делови на Полошката Котлина, со благо повеќе