УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО за ТУРИСТИЧКО РАЗВОЈНА ЗОНА, м.в. “Краста”, КО КАЛИШТА

Изградбата на ТУРИСТИЧКО РАЗВОЈНА ЗОНА, ќе биде во функција на развој и унапредување на економијата и инфраструктурната опременост во ова подрачје, а и има добра … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО за ТУРИСТИЧКО РАЗВОЈНА ЗОНА, м.в. “Краста”, КО КАЛИШТА

Урбанистички план вон населено место за граничен премин Ново Село

Планскиот опфат зафаќа вкупна површина од 6,16 ха. и вкупен периметар  1307,51 м’, а се наоѓа источно од населено место Ново Коњарево во близина на … Continue reading Урбанистички план вон населено место за граничен премин Ново Село

Граничен премин ЏЕПИШТЕ-ТРЕБИШТЕ со пристапен пат до село Џепиште, К.О. Џепиште-Општина Дебар

Основа за изработка на Урбанистичкиот проект е Програма на Влада на Р.М., согласно билатералната Спогодба со Република Албанија за отварање на нов Меѓународен премин Џепиште … Continue reading Граничен премин ЏЕПИШТЕ-ТРЕБИШТЕ со пристапен пат до село Џепиште, К.О. Џепиште-Општина Дебар

Спортско рекреативен центар Гази Баба

Локалитетот за Спортско-рекреативниот центар Гази Баба се наоѓа на оддалеченост од 4-5 км. североисточно од градот Скопје, на просторот над „Железара“ помеѓу езерцата Смиљковци, во … Continue reading Спортско рекреативен центар Гази Баба

Урбанистички план вон населено место Истибања Спа-центар – Виница, Општина Виница

Промоцијата на спортот и рекреацијата, интегрирани со Спа содржини како  значаен предуслов за подигање на квалитетот и здравиот начин на живеење на луѓето, се содржи … Continue reading Урбанистички план вон населено место Истибања Спа-центар – Виница, Општина Виница

Туристичко рекреативен центар “Kозјак”, м.в. Рудина, ко Света Петка Општина Сопиште

Целта на урбанизација на планскиот опфат вон населено место “КОЗЈАК”, место викано Рудине, е формирање на Туристичко-рекреативен центар, во непосредна близина на град Скопје. Подрачјето … Continue reading Туристичко рекреативен центар “Kозјак”, м.в. Рудина, ко Света Петка Општина Сопиште

Ски-центар за алпско скијање Мусица – Општини Крушево и Македонски Брод

Географската положба на локалитетот и сообраќајната поврзаност одат во прилог на идејата за поставување СКИ-ЦЕНТАР ЗА АЛПСКО СКИЈАЊЕ МУСИЦА, во близина на градот Крушево, односно … Continue reading Ски-центар за алпско скијање Мусица – Општини Крушево и Македонски Брод

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО (УПВНМ) ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЗА ПРОИЗВОДНО, ДИСТРИБУТИВНО-ОТКУПЕН ЦЕНТАР ЗА ОТКУП, ПРИМАРНА И ФИНАЛНА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ НА ДЕЛ ОД КП 386, м.в. “ГЛАДНО ПОЛЕ”, КО ГРАДОШОРЦИ, ОПШТИНА ВАСИЛЕВО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2011 – 2021

Планскиот опфат зафаќа вкупна површина од 6,686 ха и вкупен периметар  1481,47 м’, а се наоѓа северно од градот Струмица и село Василево и североисточно … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО (УПВНМ) ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЗА ПРОИЗВОДНО, ДИСТРИБУТИВНО-ОТКУПЕН ЦЕНТАР ЗА ОТКУП, ПРИМАРНА И ФИНАЛНА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ НА ДЕЛ ОД КП 386, м.в. “ГЛАДНО ПОЛЕ”, КО ГРАДОШОРЦИ, ОПШТИНА ВАСИЛЕВО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2011 – 2021

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ КОМПЛЕКС – ГРАНИЧЕН ПРЕМИН БОГОРОДИЦА, м.в. “МИЛЦИ”, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2008 – 2018

Урбанистичкиот план вон населено место за повеќенаменски комплекс, граничен премин Богородица, м.в. “Милци”, Општина Гевгелија има површина од 44,05ха. Планскиот офат се наоѓа од десната … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ КОМПЛЕКС – ГРАНИЧЕН ПРЕМИН БОГОРОДИЦА, м.в. “МИЛЦИ”, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2008 – 2018

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО КОЛЕШИНО-РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР И СПОМЕНИК НА ПРИРОДА КОЛЕШИНСКИ ВОДОПАД, ОПШТИНА НОВО СЕЛО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2007-2017

Диспозицијата на населеното место Колешино е југо-источно од градот Струмица, најблиска поголема урбана населба, во близина на Македонско-Бугарската  граница. Предметната локација на Колешинскиот Водопад Споменик … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО КОЛЕШИНО-РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР И СПОМЕНИК НА ПРИРОДА КОЛЕШИНСКИ ВОДОПАД, ОПШТИНА НОВО СЕЛО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2007-2017

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО СМОЛАРЕ ЗА ТУРИСТИЧКО – РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР И СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА СМОЛАРСКИ ВОДОПАД, ОПШТИНА НОВО СЕЛО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2007 – 2017

Диспозицијата на населеното место Смолари е југо-источно од градот Струмица, најблиска поголема урбана населба, во близина на Македонско-Бугарската  граница. Предметната локација на Смоларскиот Водопад, Споменик … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО СМОЛАРЕ ЗА ТУРИСТИЧКО – РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР И СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА СМОЛАРСКИ ВОДОПАД, ОПШТИНА НОВО СЕЛО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2007 – 2017

Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс со мала хидроелектрана на браната Градче со спортско-рекреативни и угостителски содржини

Планскиот опфат, за кој се работи урбанистичкиот план вон населено место, зафаќа површина од 5.978 Ха. Предметната локација се наоѓа во непосредна близина на акумулацијата … Continue reading Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс со мала хидроелектрана на браната Градче со спортско-рекреативни и угостителски содржини