UPVNM Kalista-E0712-SINTEZEN_50 resize_PMtumb

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО за ТУРИСТИЧКО РАЗВОЈНА ЗОНА, м.в. “Краста”, КО КАЛИШТА

Изградбата на ТУРИСТИЧКО РАЗВОЈНА ЗОНА, ќе биде во функција на развој и унапредување на економијата и инфраструктурната опременост во ова подрачје, а и има добра повеќе

uplan28_main

Граничен премин ЏЕПИШТЕ-ТРЕБИШТЕ со пристапен пат до село Џепиште, К.О. Џепиште-Општина Дебар

Основа за изработка на Урбанистичкиот проект е Програма на Влада на Р.М., согласно билатералната Спогодба со Република Албанија за отварање на нов Меѓународен премин Џепиште повеќе

Спортско рекреативен центар Гази Баба

Локалитетот за Спортско-рекреативниот центар Гази Баба се наоѓа на оддалеченост од 4-5 км. североисточно од градот Скопје, на просторот над „Железара“ помеѓу езерцата Смиљковци, во повеќе

Урбанистички план вон населено место Истибања Спа-центар – Виница, Општина Виница

Промоцијата на спортот и рекреацијата, интегрирани со Спа содржини како  значаен предуслов за подигање на квалитетот и здравиот начин на живеење на луѓето, се содржи повеќе

Туристичко рекреативен центар “Kозјак”, м.в. Рудина, ко Света Петка Општина Сопиште

Целта на урбанизација на планскиот опфат вон населено место “КОЗЈАК”, место викано Рудине, е формирање на Туристичко-рекреативен центар, во непосредна близина на град Скопје. Подрачјето повеќе

Ски-центар за алпско скијање Мусица – Општини Крушево и Македонски Брод

Географската положба на локалитетот и сообраќајната поврзаност одат во прилог на идејата за поставување СКИ-ЦЕНТАР ЗА АЛПСКО СКИЈАЊЕ МУСИЦА, во близина на градот Крушево, односно повеќе

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО (УПВНМ) ЗА СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС ЗА ПРОИЗВОДНО, ДИСТРИБУТИВНО-ОТКУПЕН ЦЕНТАР ЗА ОТКУП, ПРИМАРНА И ФИНАЛНА ОБРАБОТКА НА ЗЕМЈОДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИ НА ДЕЛ ОД КП 386, м.в. “ГЛАДНО ПОЛЕ”, КО ГРАДОШОРЦИ, ОПШТИНА ВАСИЛЕВО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2011 – 2021

Планскиот опфат зафаќа вкупна површина од 6,686 ха и вкупен периметар  1481,47 м’, а се наоѓа северно од градот Струмица и село Василево и североисточно повеќе

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО ЗА ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ КОМПЛЕКС – ГРАНИЧЕН ПРЕМИН БОГОРОДИЦА, м.в. “МИЛЦИ”, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2008 – 2018

Урбанистичкиот план вон населено место за повеќенаменски комплекс, граничен премин Богородица, м.в. “Милци”, Општина Гевгелија има површина од 44,05ха. Планскиот офат се наоѓа од десната повеќе

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО КОЛЕШИНО-РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР И СПОМЕНИК НА ПРИРОДА КОЛЕШИНСКИ ВОДОПАД, ОПШТИНА НОВО СЕЛО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2007-2017

Диспозицијата на населеното место Колешино е југо-источно од градот Струмица, најблиска поголема урбана населба, во близина на Македонско-Бугарската  граница. Предметната локација на Колешинскиот Водопад Споменик повеќе

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО СМОЛАРЕ ЗА ТУРИСТИЧКО – РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР И СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА СМОЛАРСКИ ВОДОПАД, ОПШТИНА НОВО СЕЛО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2007 – 2017

Диспозицијата на населеното место Смолари е југо-источно од градот Струмица, најблиска поголема урбана населба, во близина на Македонско-Бугарската  граница. Предметната локација на Смоларскиот Водопад, Споменик повеќе

Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс со мала хидроелектрана на браната Градче со спортско-рекреативни и угостителски содржини

Планскиот опфат, за кој се работи урбанистичкиот план вон населено место, зафаќа површина од 5.978 Ха. Предметната локација се наоѓа во непосредна близина на акумулацијата повеќе