ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД КРИВА ПАЛАНКА, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2011-2021

Генералниот  урбанистички план за град Крива Паланка е документ кој ги зацртува основните правци на просторниот развиток на градот, а врз база на согледувањата за … Continue reading ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД КРИВА ПАЛАНКА, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2011-2021

ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД КРУШЕВО, ОПШТИНА КРУШЕВО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012 – 2022

Крушево како уникатна урбанистичка целина, со типична амфитеатрална форма и стара градска архитектура, благодарение на крупните политички и економски промени кои настанаа како резултат на … Continue reading ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН НА ГРАД КРУШЕВО, ОПШТИНА КРУШЕВО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2012 – 2022

ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД СКОПЈЕ 2012-2022

Градот како просторен феномен го дефинираат посебни ентитети, односно дистинктивни облици на просторната конфигурација и нивните меѓусебни односи во морфолошката конституција на урбаниот простор. Низ … Continue reading ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД СКОПЈЕ 2012-2022

Генерален урбанистички план за Скопје – Плански период 2001 – 2020

Генералниот урбанистички план на град Скопје, во однос на претходниот Основен урбанистички план од 1985 година кој што беше план базиран врз принципите на договорната економија, … Continue reading Генерален урбанистички план за Скопје – Плански период 2001 – 2020