ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРОБИШТА локалитет “КОЊСКИ РИД” ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ, СКОПЈЕ, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2009-2014

Планскиот офат на Деталниот урбанистички план се наоѓа северозападно од населба Шуто Оризари, веднаш под новата обиколница на Скопје, на локалитет “Коњски рид” и има … Continue reading ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРОБИШТА локалитет “КОЊСКИ РИД” ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ, СКОПЈЕ, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2009-2014

Детален урбанистички план за Реонски центар Карпош 3, западен дел, измена и дополна

Западниот дел на Реонскиот центар (РЦ), во Карпош 3, зафаќа исклучителен простор по своите квалитети во рамките на Скопје. Локалитетот е тангиран од собирната улица … Continue reading Детален урбанистички план за Реонски центар Карпош 3, западен дел, измена и дополна

ДУП за УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

Планскиот опфат на ДУП за УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР зафаќа простор од м.в. Давеница, Бучало, Гумења и Јурија, во атарот на КО Бардовци и КО Злокуќани, … Continue reading ДУП за УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

Детален урбанистички план за северниот дел од локалитетот на касарната „Илинден“ – Скопје

Касарната „Илинден“ во Скопје зафаќа исклучителен простор по своите квалитети. Планираната селидба на касарната иницира размислување за поставување и реализација на станбена населба со високи … Continue reading Детален урбанистички план за северниот дел од локалитетот на касарната „Илинден“ – Скопје

Детален урбанистички план за локалитет Зајчев рид Општина Карпош-Скопјe

Опкружувањето на локалитетот Зајчев Рид, неговата местоположба, односно близината на градскиот центар на Скопје,претставува простор за поставување и реализација на станбена населба со високи квалитети … Continue reading Детален урбанистички план за локалитет Зајчев рид Општина Карпош-Скопјe

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА ЗАТВОР СКОПЈЕ, општина Шуто Оризари, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2011-201

Во рамките на Проектот – Реконструкција на казнено-поправните установи во Република Македонија, Управата за извршување на санкции ја определи Казнено поправната установа – затвор “СКОПЈЕ” … Continue reading ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА ЗАТВОР СКОПЈЕ, општина Шуто Оризари, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2011-201

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЛОКАЛИТЕТ “ФАБРИКА ОХИС”, КО КИСЕЛА ВОДА 2, ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА – СКОПЈЕ

Подрачјето на планскиот опфат за ДУП за ЛОКАЛИТЕТ “ФАБРИКА ОХИС”, КО Кисела Вода 2, Општина Кисела Вода – Скопје, е дефиниран со површина 89.77ха (897696.1191 … Continue reading ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЛОКАЛИТЕТ “ФАБРИКА ОХИС”, КО КИСЕЛА ВОДА 2, ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА – СКОПЈЕ