DUP-GROBISTA-C4909-SINTEZEN thumb

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ГРОБИШТА локалитет “КОЊСКИ РИД” ОПШТИНА ШУТО ОРИЗАРИ, СКОПЈЕ, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2009-2014

Планскиот офат на Деталниот урбанистички план се наоѓа северозападно од населба Шуто Оризари, веднаш под новата обиколница на Скопје, на локалитет “Коњски рид” и има повеќе

Детален урбанистички план за Реонски центар Карпош 3, западен дел, измена и дополна

Западниот дел на Реонскиот центар (РЦ), во Карпош 3, зафаќа исклучителен простор по своите квалитети во рамките на Скопје. Локалитетот е тангиран од собирната улица повеќе

DUP KLINICKI PLANSKA 13 po revizija tumb

ДУП за УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР

Планскиот опфат на ДУП за УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР зафаќа простор од м.в. Давеница, Бучало, Гумења и Јурија, во атарот на КО Бардовци и КО Злокуќани, повеќе

Детален урбанистички план за северниот дел од локалитетот на касарната „Илинден“ – Скопје

Касарната „Илинден“ во Скопје зафаќа исклучителен простор по своите квалитети. Планираната селидба на касарната иницира размислување за поставување и реализација на станбена населба со високи повеќе

Детален урбанистички план за локалитет Зајчев рид Општина Карпош-Скопјe

Опкружувањето на локалитетот Зајчев Рид, неговата местоположба, односно близината на градскиот центар на Скопје,претставува простор за поставување и реализација на станбена населба со високи квалитети повеќе

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА КАЗНЕНО-ПОПРАВНА УСТАНОВА ЗАТВОР СКОПЈЕ, општина Шуто Оризари, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2011-201

Во рамките на Проектот – Реконструкција на казнено-поправните установи во Република Македонија, Управата за извршување на санкции ја определи Казнено поправната установа – затвор “СКОПЈЕ” повеќе

ohis thumb

ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ЗА ЛОКАЛИТЕТ “ФАБРИКА ОХИС”, КО КИСЕЛА ВОДА 2, ОПШТИНА КИСЕЛА ВОДА – СКОПЈЕ

Подрачјето на планскиот опфат за ДУП за ЛОКАЛИТЕТ “ФАБРИКА ОХИС”, КО Кисела Вода 2, Општина Кисела Вода – Скопје, е дефиниран со површина 89.77ха (897696.1191 повеќе