Физибилити студија за организација на нова населба помеѓу миладиновци и св.николе

Основањето на нова населба во просторот меѓу Миладиновци и Свети Николе е идеја внесена во Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови на МТВ (2008 … Continue reading Физибилити студија за организација на нова населба помеѓу миладиновци и св.николе