Просторен план на Скопскиот регион (2005 – 2020), нацрт

Просторниот план на Скопскиот регион претставува разработка на Просторниот план на Република Македонија, кој го опфаќа просторот на Скопската котлина, односно Скопскиот плански регион, согласно … Continue reading Просторен план на Скопскиот регион (2005 – 2020), нацрт

Просторен план на Охридско-Преспански регион (2005 – 2020)

Просторниот план на Охридско-преспанскиот регион е донесен од собранието на Република Македонија на седницата одржана на 11.02.2010 г. Согласно законот за просторно и урбанистичко планирање и … Continue reading Просторен план на Охридско-Преспански регион (2005 – 2020)

Просторен план на регионот на сливот на река Треска

Потребата од изработка на Просторен план на регионот на сливот на реката Треска произлезе од решенијата дефинирани во Просторниот план на Република Македонија. Со анализа … Continue reading Просторен план на регионот на сливот на река Треска

Просторен план на Република Македонија (2004 – 2020)

Просторен план на Република Македонија. Со усвојување на Просторниот план на Република Македонија на седницата на Собранието одржана на 11.06.2004г; нашата држава доби еден од … Continue reading Просторен план на Република Македонија (2004 – 2020)

Просторен План на регионот на заштитните зони на изворот Рашче

Изворот Рашче се наоѓа на 15 км. западно од Скопје, поточно во југо-источното подножје на планината Жеден, до истоименото село Рашче на кота 299,68 м.н.в. … Continue reading Просторен План на регионот на заштитните зони на изворот Рашче

Просторен План на регионот на акумулацијата “Козјак” (2000 – 2020)

Потребата за изработка на Просторен план на регионот на акумулацијата “Козјак” е условена од изградбата на акумулацијата која резултира со темелни промени во просторот, микроклимата, пејсажот, … Continue reading Просторен План на регионот на акумулацијата “Козјак” (2000 – 2020)