МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ   Потребата од хармонизација со европскиот пристап во планирањето, како една од непходните … Continue reading МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ