Апликативно решение за евиденција и водење на работни проекти – Back Office

Просторните и урбанистичките планови се комплексни документи кои содржат голем број на различни по тип и намена податоци, како текстуални, нумерички, растерски, векторски, статистички, геодетски … Continue reading Апликативно решение за евиденција и водење на работни проекти – Back Office

Стандардизација на работни процеси и нивно управување преку DMS

Една од главните предности на DMS е можноста за управување со стандардизираните работни процеси. Паралелно со проектот за воспоставување на системот за управување со документи … Continue reading Стандардизација на работни процеси и нивно управување преку DMS

Интеграција на GIS (Geographic Information System) и DMS (Document Managment System)

  Податоците со кои располага Агенцијата се организирани во двата најважни информациски системи GIS и DMS кои се меѓусебно поврзани и интегрирани. Причините за реализација … Continue reading Интеграција на GIS (Geographic Information System) и DMS (Document Managment System)

Воспоставување на систем за управување со документи – DMS (Document Managment System)

Изработката на просторните и урбанистичките планови и постапката за нивно усвојување се врши согласно законски дефинирана процедура која треба да обезбеди транспарентност на целиот процес, … Continue reading Воспоставување на систем за управување со документи – DMS (Document Managment System)

Воспоставување и развој на просторно урбанистички информативен систем – ПУИС

Изградбата на единствениот просторно урбанистички информативен систем – ПУИС е законска обврска на Агенцијата која произлегува од член 56 на Законот за просторно и урбанистичко … Continue reading Воспоставување и развој на просторно урбанистички информативен систем – ПУИС