Планирање и уредување на просторот во 2017

Планирањето и уредувањето ќе се врши согласно ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА И ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА … Continue reading Планирање и уредување на просторот во 2017

Паметно управување со просторот за подобра иднина

Во организација на ГДи, на 02.06 и 03.06 оваа година во Опатија беше организирана регионална конференција на тема Паметно управување со просторот за подобра иднина … Continue reading Паметно управување со просторот за подобра иднина

Изработка на Просторниот план на Источниот плански регион

Во тек е изработка на Просторниот план на Источниот плански регион поддржана од Програмата за зачувување на природата во Македонија, финансирана од Swiss Agency for … Continue reading Изработка на Просторниот план на Источниот плански регион

Закон за повторно прогласување на Национален парк Маврово

Министерството за животна средина и просторно планирање отпочна постапка за донесување Закон за повторно прогласување на Национален парк Маврово. Одржана е стручна расправа по нацрт … Continue reading Закон за повторно прогласување на Национален парк Маврово

Измени на Законот за просторно и урбанистичко планирање

Собранието на Република Македонија, го донесе новиот Закон за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ, 199/2014 и 44/15), кој стапува на сила на … Continue reading Измени на Законот за просторно и урбанистичко планирање

Имплементација на ИСО 9001:2008 стандардот за квалитет

Како резултат на повеќе месечните активности спроведени во Агенцијата, во текот на 2012 година, успешно беше воспоставен системот за управување со квалитет согласно ИСО 9001:2008 … Continue reading Имплементација на ИСО 9001:2008 стандардот за квалитет

Состанок на координативното тело за изработка на новиот генерален урбанистички план за Скопје

Во просториите на Град Скопје на 04.02.2011 г. беше одржан состанок на координативното тело во проширен состав заедно со представниците на министерствата, општините од Градот … Continue reading Состанок на координативното тело за изработка на новиот генерален урбанистички план за Скопје

Национална инфраструктура на просторни податоци

Агенцијата за планирање на просторот е активен учесник во проектот за формирање на Национална инфраструктура на просторни податоци. На минатиот работен состанок на одржан на … Continue reading Национална инфраструктура на просторни податоци