ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ЗА ИЗРАБОТКА НА НОВИОТ ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РСМ

Министерот за животна средина и просторно плaнирање, Насер Нуредини, директорот на Агенцијата за планирање на просторот, Андријана Андреева и раководителите на осумте Центри за развој … Continue reading ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ЗА ИЗРАБОТКА НА НОВИОТ ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РСМ

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ АГЕНЦИЈАТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ И УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ

Директорката на Агенцијата за ппанирање на просторот, м-р Андријана Андреева, и деканот на Факултетот за архитектура и дизајн на Универзитет Американ Колеџ Скопје, проф. д-р … Continue reading ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ АГЕНЦИЈАТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ И УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ Потребата од хармонизација со европскиот пристап во планирањето, како една од непходните чекори … Continue reading МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

Меморандум за соработка со Архитектонски факултет

Потврдувајќи ја успешноста на континуираната соработка во областа на просторното и урбанистичкото планирање, архитектурата и културното наследство, како и изразената потреба за унапредување на идната … Continue reading Меморандум за соработка со Архитектонски факултет

ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 2021

Планирањето и уредувањето ќе се врши согласно ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА (Службен весник … Continue reading ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 2021

Генерален урбанистички план на Град Скопје 2022-2032

Потпишувањето на Договорот за изработка на Генерален урбанистички план на Град Скопје 2022-2032 помеѓу Министерството за транспорт и врски, Град Скопје и Агенцијата за планирање … Continue reading Генерален урбанистички план на Град Скопје 2022-2032

ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 2020

Планирањето и уредувањето ќе се врши согласно ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 277 од 28.12.2019 година) и … Continue reading ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 2020

Холандски искуства во просторното планирање

Агенцијата за планирање на просторот отпочна со изработка на Методологија за изработка на Просторен план на Република Северна Македонија. За таа цел, претставници од Агенцијата … Continue reading Холандски искуства во просторното планирање