ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД СКОПЈЕ 2012-2022

Градот како просторен феномен го дефинираат посебни ентитети, односно дистинктивни облици на просторната конфигурација и нивните меѓусебни односи во морфолошката конституција на урбаниот простор. Низ … Continue reading ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД СКОПЈЕ 2012-2022

Просторен план на Република Македонија (2004 – 2020)

Просторен план на Република Македонија. Со усвојување на Просторниот план на Република Македонија на седницата на Собранието одржана на 11.06.2004г; нашата држава доби еден од … Continue reading Просторен план на Република Македонија (2004 – 2020)

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ЗА ИЗРАБОТКА НА НОВИОТ ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РСМ

Министерот за животна средина и просторно плaнирање, Насер Нуредини, директорот на Агенцијата за планирање на просторот, Андријана Андреева и раководителите на осумте Центри за развој … Continue reading ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА ЗА ИЗРАБОТКА НА НОВИОТ ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РСМ

ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ АГЕНЦИЈАТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ И УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ

Директорката на Агенцијата за ппанирање на просторот, м-р Андријана Андреева, и деканот на Факултетот за архитектура и дизајн на Универзитет Американ Колеџ Скопје, проф. д-р … Continue reading ПОТПИШАН МЕМОРАНДУМ ЗА СОРАБОТКА МЕЃУ АГЕНЦИЈАТА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ И УНИВЕРЗИТЕТ АМЕРИКАН КОЛЕЏ СКОПЈЕ

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ Потребата од хармонизација со европскиот пристап во планирањето, како една од непходните чекори … Continue reading МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ   Потребата од хармонизација со европскиот пристап во планирањето, како една од непходните … Continue reading МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

Меморандум за соработка со Архитектонски факултет

Потврдувајќи ја успешноста на континуираната соработка во областа на просторното и урбанистичкото планирање, архитектурата и културното наследство, како и изразената потреба за унапредување на идната … Continue reading Меморандум за соработка со Архитектонски факултет

ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 2021

Планирањето и уредувањето ќе се врши согласно ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА (Службен весник … Continue reading ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 2021

Генерален урбанистички план на Град Скопје 2022-2032

Потпишувањето на Договорот за изработка на Генерален урбанистички план на Град Скопје 2022-2032 помеѓу Министерството за транспорт и врски, Град Скопје и Агенцијата за планирање … Continue reading Генерален урбанистички план на Град Скопје 2022-2032

ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 2020

Планирањето и уредувањето ќе се врши согласно ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 277 од 28.12.2019 година) и … Continue reading ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 2020

28. Меѓународен салон за урбанизам во Ниш

Агенцијата за планирање на просторот учествуваше на 28. Меѓународен салон за урбанизам во Ниш во ноември 2019 година, со труд насловен: „Методологија на планирање на … Continue reading 28. Меѓународен салон за урбанизам во Ниш