ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД СКОПЈЕ 2012-2022

Градот како просторен феномен го дефинираат посебни ентитети, односно дистинктивни облици на просторната конфигурација и нивните меѓусебни односи во морфолошката конституција на урбаниот простор. Низ … Continue reading ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД СКОПЈЕ 2012-2022

Просторен план на Република Македонија (2004 – 2020)

Просторен план на Република Македонија. Со усвојување на Просторниот план на Република Македонија на седницата на Собранието одржана на 11.06.2004г; нашата држава доби еден од … Continue reading Просторен план на Република Македонија (2004 – 2020)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – СКОПЈЕ 1, ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Географската положба и сообраќајната поврзаност одат во прилог на идејата за поставување Технолошка индустриска развојна зона (ТИРЗ) “Скопје 1”, во непосредна близина на локалитетот „Бунарџик“, … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – СКОПЈЕ 1, ОПШТИНА ИЛИНДЕН

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА АЕРОДРОМ АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ – СКОПЈЕ, ОПШТИНА ИЛИНДЕН И ПЕТРОВЕЦ

Потребата Република Македонија да го развива авиосообраќајот со високи перформанси наложува реконструкција и проширување на постоечкиот аеродром Александар Велики. Овој Урбанистички проект претставува основа за … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА АЕРОДРОМ АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ – СКОПЈЕ, ОПШТИНА ИЛИНДЕН И ПЕТРОВЕЦ

ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2008 – 2010

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за спроведување на Просторниот План на Република Македонија (Сл.весник на Република Македонија, број 39/2004), Владата на … Continue reading ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2008 – 2010

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – ТЕТОВО

Планскиот опфат зафаќа површина од 94,74ха. и периметар од 5118,39м. Се наоѓа источно од Тетово, односно северозападно од с. Сараќино. Можните идни развојни фази на … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – ТЕТОВО

Просторен план на регионот на сливот на река Треска

Потребата од изработка на Просторен план на регионот на сливот на реката Треска произлезе од решенијата дефинирани во Просторниот план на Република Македонија. Со анализа … Continue reading Просторен план на регионот на сливот на река Треска

Просторен План на регионот на заштитните зони на изворот Рашче

Изворот Рашче се наоѓа на 15 км. западно од Скопје, поточно во југо-источното подножје на планината Жеден, до истоименото село Рашче на кота 299,68 м.н.в. … Continue reading Просторен План на регионот на заштитните зони на изворот Рашче

Генерален урбанистички план за Скопје – Плански период 2001 – 2020

Генералниот урбанистички план на град Скопје, во однос на претходниот Основен урбанистички план од 1985 година кој што беше план базиран врз принципите на договорната економија, … Continue reading Генерален урбанистички план за Скопје – Плански период 2001 – 2020

Просторен План на регионот на акумулацијата “Козјак” (2000 – 2020)

Потребата за изработка на Просторен план на регионот на акумулацијата “Козјак” е условена од изградбата на акумулацијата која резултира со темелни промени во просторот, микроклимата, пејсажот, … Continue reading Просторен План на регионот на акумулацијата “Козјак” (2000 – 2020)

Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс со мала хидроелектрана на браната Градче со спортско-рекреативни и угостителски содржини

Планскиот опфат, за кој се работи урбанистичкиот план вон населено место, зафаќа површина од 5.978 Ха. Предметната локација се наоѓа во непосредна близина на акумулацијата … Continue reading Урбанистички план вон населено место за стопански комплекс со мала хидроелектрана на браната Градче со спортско-рекреативни и угостителски содржини