ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД СКОПЈЕ 2012-2022

Градот како просторен феномен го дефинираат посебни ентитети, односно дистинктивни облици на просторната конфигурација и нивните меѓусебни односи во морфолошката конституција на урбаниот простор. Низ … Continue reading ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД СКОПЈЕ 2012-2022

Просторен план на Република Македонија (2004 – 2020)

Просторен план на Република Македонија. Со усвојување на Просторниот план на Република Македонија на седницата на Собранието одржана на 11.06.2004г; нашата држава доби еден од … Continue reading Просторен план на Република Македонија (2004 – 2020)

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – ПРИЛЕП, ЛОКАЛИТЕТ АЛИНЦИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

Технолошките индустриски развојни зони се дел од развојниот модел на економските основи на просторниот развој утврден со Просторниот план на Р. Македонија. Овој модел ги … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – ПРИЛЕП, ЛОКАЛИТЕТ АЛИНЦИ, ОПШТИНА ПРИЛЕП

Физибилити студија за организација на нова населба помеѓу Миладиновци и Св.Николе

Основањето на нова населба во просторот меѓу Миладиновци и Свети Николе е идеја внесена во Програмата за приоритетна изработка на урбанистички планови на МТВ (2008 … Continue reading Физибилити студија за организација на нова населба помеѓу Миладиновци и Св.Николе

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО КОЛЕШИНО-РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР И СПОМЕНИК НА ПРИРОДА КОЛЕШИНСКИ ВОДОПАД, ОПШТИНА НОВО СЕЛО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2007-2017

Диспозицијата на населеното место Колешино е југо-источно од градот Струмица, најблиска поголема урбана населба, во близина на Македонско-Бугарската  граница. Предметната локација на Колешинскиот Водопад Споменик … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО КОЛЕШИНО-РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР И СПОМЕНИК НА ПРИРОДА КОЛЕШИНСКИ ВОДОПАД, ОПШТИНА НОВО СЕЛО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2007-2017

УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО СМОЛАРЕ ЗА ТУРИСТИЧКО – РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР И СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА СМОЛАРСКИ ВОДОПАД, ОПШТИНА НОВО СЕЛО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2007 – 2017

Диспозицијата на населеното место Смолари е југо-источно од градот Струмица, најблиска поголема урбана населба, во близина на Македонско-Бугарската  граница. Предметната локација на Смоларскиот Водопад, Споменик … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН ВОН НАСЕЛЕНО МЕСТО СМОЛАРЕ ЗА ТУРИСТИЧКО – РЕКРЕАТИВЕН ЦЕНТАР И СПОМЕНИК НА ПРИРОДАТА СМОЛАРСКИ ВОДОПАД, ОПШТИНА НОВО СЕЛО, ПЛАНСКИ ПЕРИОД 2007 – 2017

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – ГЕВГЕЛИЈА, ЛОКАЛИТЕТ ПРДЕЈЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

Подрачјето на проектниот опфат се наоѓа југозападно од населено место Прдејци, односно од десната страна на автопатот Скопје – Гевгелија, одејќи кон Гевгелија, веднаш до … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – ГЕВГЕЛИЈА, ЛОКАЛИТЕТ ПРДЕЈЦИ, ОПШТИНА ГЕВГЕЛИЈА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА АЕРОДРОМ СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ, ОПШТИНА ДЕБАРЦА

Потребата Република Македонија да го развива авиосообраќајот со високи перформанси наложува реконструкција и проширување на постоечкиот аеродром “Св. Апостол Павле” во Охрид. Проектниот опфат зафаќа … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА АЕРОДРОМ СВ. АПОСТОЛ ПАВЛЕ, ОПШТИНА ДЕБАРЦА

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – СКОПЈЕ 1, ОПШТИНА ИЛИНДЕН

Географската положба и сообраќајната поврзаност одат во прилог на идејата за поставување Технолошка индустриска развојна зона (ТИРЗ) “Скопје 1”, во непосредна близина на локалитетот „Бунарџик“, … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – СКОПЈЕ 1, ОПШТИНА ИЛИНДЕН

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА АЕРОДРОМ АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ – СКОПЈЕ, ОПШТИНА ИЛИНДЕН И ПЕТРОВЕЦ

Потребата Република Македонија да го развива авиосообраќајот со високи перформанси наложува реконструкција и проширување на постоечкиот аеродром Александар Велики. Овој Урбанистички проект претставува основа за … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА АЕРОДРОМ АЛЕКСАНДАР ВЕЛИКИ – СКОПЈЕ, ОПШТИНА ИЛИНДЕН И ПЕТРОВЕЦ

ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2008 – 2010

Врз основа на член 3 став 1 од Законот за спроведување на Просторниот План на Република Македонија (Сл.весник на Република Македонија, број 39/2004), Владата на … Continue reading ПРОГРАМА ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 2008 – 2010

УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – ТЕТОВО

Планскиот опфат зафаќа површина од 94,74ха. и периметар од 5118,39м. Се наоѓа источно од Тетово, односно северозападно од с. Сараќино. Можните идни развојни фази на … Continue reading УРБАНИСТИЧКИ ПРОЕКТ ЗА ТЕХНОЛОШКА ИНДУСТРИСКА РАЗВОЈНА ЗОНА – ТЕТОВО

Просторен план на регионот на сливот на река Треска

Потребата од изработка на Просторен план на регионот на сливот на реката Треска произлезе од решенијата дефинирани во Просторниот план на Република Македонија. Со анализа … Continue reading Просторен план на регионот на сливот на река Треска

Просторен План на регионот на заштитните зони на изворот Рашче

Изворот Рашче се наоѓа на 15 км. западно од Скопје, поточно во југо-источното подножје на планината Жеден, до истоименото село Рашче на кота 299,68 м.н.в. … Continue reading Просторен План на регионот на заштитните зони на изворот Рашче