Просторен план за Скопскиот регион

Просторниот план на Скопскиот регион, во нацрт фаза, по разгледување од Владата на Република Македонија, е доставен во Собранието на РМ на утврдување. Откако Собранието повеќе