ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД СКОПЈЕ 2012-2022

Градот како просторен феномен го дефинираат посебни ентитети, односно дистинктивни облици на просторната конфигурација и нивните меѓусебни односи во морфолошката конституција на урбаниот простор. Низ … Continue reading ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД СКОПЈЕ 2012-2022

Урбанистички проект за ДАЛНОВОД од 400 kV Штип – Граница со Бугарија

Со Урбанистички проект за Далновод од 400 kV Штип-граница со Бугарија, се поддржува основната стратегија во организацијата и користењето на просторот, во смисла на развој … Continue reading Урбанистички проект за ДАЛНОВОД од 400 kV Штип – Граница со Бугарија

Урбанистичкиот проект за Автопат Е-75, делница Табановце-Куманово од км 0+764,70 до км 8+388,43

Автопатот Е-75 е дел од трансевропската патна мрежа, на којa низ Р. Македонија се надоврзува останатата магистрална и регионална патна мрежа. Подрачјето на планскиот опфат … Continue reading Урбанистичкиот проект за Автопат Е-75, делница Табановце-Куманово од км 0+764,70 до км 8+388,43

Технолошка индустриска развојна зона – Tетово

Географската положба и сообраќајната поврзаност одат во прилог на идејата за поставување Технолошка индустриска развојна зона (ТИРЗ) Тетово, на локалитет во близина на с.Сараќино. Подрачјето … Continue reading Технолошка индустриска развојна зона – Tетово

Урбанистички проект за ДАЛНОВОД Вруток – Тетово 2x 110kV

Значајна детерминанта на идниот економски развој претставува развојот на инфраструктурните системи. Тоа особено се однесува на електро-енергетската инфраструктура,односно производството и потрошувачката на енергија како релевантен … Continue reading Урбанистички проект за ДАЛНОВОД Вруток – Тетово 2x 110kV

Технолошка индустриска развојна зона – Ранковце КО Петралица и КО Псача – Општина Ранковце

Географската положба и сообраќајната поврзаност одат во прилог на идејата за поставување Технолошка индустриска развојна зона (ТИРЗ) РАНКОВЦЕ, дефинирана во КО Петралица и КО Псача, … Continue reading Технолошка индустриска развојна зона – Ранковце КО Петралица и КО Псача – Општина Ранковце

Технолошка индустриска развојна зона – Кичево

Географската положба и сообраќајната поврзаност одат во прилог на идејата за поставување Технолошка индустриска развојна зона (ТИРЗ) КИЧЕВО, дефинирана со два опфати на меѓусебна оддалеченост … Continue reading Технолошка индустриска развојна зона – Кичево

Стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи м.в. Макази, КО Козјак – Општина Ресен

Планскиот концепт за СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС, за откуп, складирање, примарна преработка и дистрибуција на земјоделски производи е дефиниран како офат кој се наоѓа југоисточно на 4.5 … Continue reading Стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи м.в. Макази, КО Козјак – Општина Ресен

Спортско рекреативен центар Гази Баба

Локалитетот за Спортско-рекреативниот центар Гази Баба се наоѓа на оддалеченост од 4-5 км. североисточно од градот Скопје, на просторот над „Железара“ помеѓу езерцата Смиљковци, во … Continue reading Спортско рекреативен центар Гази Баба

Урбанистички план вон населено место Истибања Спа-центар – Виница, Општина Виница

Промоцијата на спортот и рекреацијата, интегрирани со Спа содржини како  значаен предуслов за подигање на квалитетот и здравиот начин на живеење на луѓето, се содржи … Continue reading Урбанистички план вон населено место Истибања Спа-центар – Виница, Општина Виница

Туристичко рекреативен центар “Kозјак”, м.в. Рудина, ко Света Петка Општина Сопиште

Целта на урбанизација на планскиот опфат вон населено место “КОЗЈАК”, место викано Рудине, е формирање на Туристичко-рекреативен центар, во непосредна близина на град Скопје. Подрачјето … Continue reading Туристичко рекреативен центар “Kозјак”, м.в. Рудина, ко Света Петка Општина Сопиште

УПС БАРДОВЦИ – еко населба со резиденцијални куќи

Опфатот на планот зафаќа дел од северните падини над село Бардовци, на површина од 19,04ха и периметар од 2811,37м. Просторната диспозиција во однос на градот, … Continue reading УПС БАРДОВЦИ – еко населба со резиденцијални куќи

Детален урбанистички план за Реонски центар Карпош 3, западен дел, измена и дополна

Западниот дел на Реонскиот центар (РЦ), во Карпош 3, зафаќа исклучителен простор по своите квалитети во рамките на Скопје. Локалитетот е тангиран од собирната улица … Continue reading Детален урбанистички план за Реонски центар Карпош 3, западен дел, измена и дополна