ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД СКОПЈЕ 2012-2022

Градот како просторен феномен го дефинираат посебни ентитети, односно дистинктивни облици на просторната конфигурација и нивните меѓусебни односи во морфолошката конституција на урбаниот простор. Низ повеќе

uplan26_main

Урбанистичкиот проект за Автопат Е-75, делница Табановце-Куманово од км 0+764,70 до км 8+388,43

Автопатот Е-75 е дел од трансевропската патна мрежа, на којa низ Р. Македонија се надоврзува останатата магистрална и регионална патна мрежа. Подрачјето на планскиот опфат повеќе

Технолошка индустриска развојна зона – Tетово

Географската положба и сообраќајната поврзаност одат во прилог на идејата за поставување Технолошка индустриска развојна зона (ТИРЗ) Тетово, на локалитет во близина на с.Сараќино. Подрачјето повеќе

uplan23_main

Урбанистички проект за ДАЛНОВОД Вруток – Тетово 2x 110kV

Значајна детерминанта на идниот економски развој претставува развојот на инфраструктурните системи. Тоа особено се однесува на електро-енергетската инфраструктура,односно производството и потрошувачката на енергија како релевантен повеќе

uplan18_main

Технолошка индустриска развојна зона – Ранковце КО Петралица и КО Псача – Општина Ранковце

Географската положба и сообраќајната поврзаност одат во прилог на идејата за поставување Технолошка индустриска развојна зона (ТИРЗ) РАНКОВЦЕ, дефинирана во КО Петралица и КО Псача, повеќе

Технолошка индустриска развојна зона – Кичево

Географската положба и сообраќајната поврзаност одат во прилог на идејата за поставување Технолошка индустриска развојна зона (ТИРЗ) КИЧЕВО, дефинирана со два опфати на меѓусебна оддалеченост повеќе

Стопански комплекс за откуп, складирање, преработка и дистрибуција на земјоделски производи м.в. Макази, КО Козјак – Општина Ресен

Планскиот концепт за СТОПАНСКИ КОМПЛЕКС, за откуп, складирање, примарна преработка и дистрибуција на земјоделски производи е дефиниран како офат кој се наоѓа југоисточно на 4.5 повеќе

Спортско рекреативен центар Гази Баба

Локалитетот за Спортско-рекреативниот центар Гази Баба се наоѓа на оддалеченост од 4-5 км. североисточно од градот Скопје, на просторот над „Железара“ помеѓу езерцата Смиљковци, во повеќе

Урбанистички план вон населено место Истибања Спа-центар – Виница, Општина Виница

Промоцијата на спортот и рекреацијата, интегрирани со Спа содржини како  значаен предуслов за подигање на квалитетот и здравиот начин на живеење на луѓето, се содржи повеќе

Туристичко рекреативен центар “Kозјак”, м.в. Рудина, ко Света Петка Општина Сопиште

Целта на урбанизација на планскиот опфат вон населено место “КОЗЈАК”, место викано Рудине, е формирање на Туристичко-рекреативен центар, во непосредна близина на град Скопје. Подрачјето повеќе

Детален урбанистички план за Реонски центар Карпош 3, западен дел, измена и дополна

Западниот дел на Реонскиот центар (РЦ), во Карпош 3, зафаќа исклучителен простор по своите квалитети во рамките на Скопје. Локалитетот е тангиран од собирната улица повеќе