Ревизија на планови

Согласно член 37 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр. 144/14 и 44/15) на конечниот предлог на:

 • Генерален урбанистички план
 • Регулациски план на генерален урбанистички план
 • Детален урбанистички план
 • Урбанистички план за село
 • Урбанистички план вон населено место
 • Државна урбанистичка планска документација
 • Локална урбанистичка планска документација
 • Урбанистичка планска документација за туристичка развојна зона
 • Урбанистичка планска документација за автокамп
 • Урбанистичко планска документација за градби од посебен интерес

како и на:

 • Проект за инфраструктура,

се врши Стручна ревизија со која се утврдува дали истите се изработени во согласност со одредбите на горенаведниот Закон и прописите донесени врз основа на истиот.

Стручна ревизија за потребите на општините, општините во градот Скопје и градот Скопје, како и од заинтересирани правни и физички лица врши правно лице кое поседува лиценца за ревизија на урбанистички планови.

Упатство за постапка за изработка на стручна ревизија

Упатство за содржина на стручната ревизија