Контакт

АГЕНЦИЈА ЗА ПЛАНИРАЊЕ НА ПРОСТОРОТ

Плоштад Македонија бб/4
1000 Скопје
Република Македонија

тел.: +389 2 3227 244

e-mail: agencija@app.gov.mk

Коментарите и мислењата се добродојдени.