Организациска структура

ДИРЕКТОР
Огнен Апостолски
СОВЕТНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ
Цветанка Маркушоска
СОВЕТНИК КООРДИНАТОР
Д-р Лидија Трпеноска-Симоновиќ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНИ
РАБОТИ
СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
д-р Душица Трпчевска Анѓелковиќ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ
СЕКТОР ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
м-р Јулијана Ставревски
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТО И ПРЕЛИМИНАРНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕГУЛАЦИСКО И ДЕТАЛНО ПЛАНИРАЊЕ
СЕКТОР ЗА ИТ И ИНФРАСТРУКТУРА
[]
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПУИС
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

Вработени

Во Агенцијата се вработени вкупно 33 лица, од кои со високо образование се 30.

Oд вработените:

 • 4 се доктори на науки
 • 8 се магистри на науки
 • 1 е докторанд
 • 1 е магистранд

Планерскиот тим на Агенцијата го сочинуваат:

 • 13 дипломирани архитекти;
 • 1 магистер инженер архитект;
 • 2 дипломирани градежни инженери;
 • 2 дипломирани електро инженери;
 • 1 дипломиран економист;
 • 1 дипломиран географ;
 • 2 дипломирани инженери за заштита на животната средина;
 • 1 дипломиран шумарски инженер;
 • 1 дипломиран социјален работник.

Лиценци и овластувања

ОВЛАСТУВАЊА ИЗДАДЕНИ ОД КОМОРАТА ЗА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ:

 • 12 Овластувања за изработка на урбанистички планови,односно планер,потписник на планска документација;
 • 7 Овластувања за ревизија на урбанистички планови;
 • 4 Овластувања А за изработка на проектна документација во архитектурата;
 • 5 Овластувања Б за изработка на проектна документација во архитектурата;
 • 3 Овластувања за ревизија на проектната документација од архитектурата;
 • 3 Овластувања за надзор над изведување над градби;
 • 1 Овластување А за проектирање на градби како одговрен проектант од електромеханиката;
 • 1 Овластување А за изработка на проектна документација од градежништво;
 • 1 Овластување А за ревизија на проектна документација од градежништво;
 • 2 Лиценци за вештачење од областа на архитектурата;