Организациска структура

ДИРЕКТОР
Андријана Андреева
СОВЕТНИК ЗА ПЛАНИРАЊЕ
Цветанка Маркушоска
СОВЕТНИК КООРДИНАТОР
д-р Лидија Трпеноска-Симоновиќ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ И ПРАВНО-АДМИНИСТРАТИВНИ
РАБОТИ
СЕКТОР ЗА ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ
д-р Душица Трпчевска Анѓелковиќ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ
СЕКТОР ЗА УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ
м-р Јулијана Ставревски
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ОПШТО И ПРЕЛИМИНАРНО СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА РЕГУЛАЦИСКО И ДЕТАЛНО ПЛАНИРАЊЕ
СЕКТОР ЗА ИТ И ИНФРАСТРУКТУРА
[м-р Соња Депинова-Георгиева]
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПУИС
ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФРАСТРУКТУРА

Вработени

Во Агенцијата се вработени вкупно 31 лица, од кои со високо образование се 28.

Листа на вработени во АПП

Правилник за систематизација на работните места

Oд вработените:

 • 3 се доктори на науки
 • 9 се магистри на науки
 • 1 е докторанд
 • 1 е магистранд

Планерскиот тим на Агенцијата го сочинуваат:

 • 14 дипломирани архитекти;
 • 2 дипломирани градежни инженери;
 • 2 дипломирани електро инженери;
 • 1 дипломиран економист;
 • 1 дипломиран географ;
 • 1 дипломиран инженер за заштита на животната средина;
 • 1 дипломиран шумарски инженер;
 • 1 дипломиран соц. раб.

Лиценци и овластувања

ОВЛАСТУВАЊА ИЗДАДЕНИ ОД КОМОРАТА ЗА ОВЛАСТЕНИ АРХИТЕКТИ И ОВЛАСТЕНИ ИНЖЕНЕРИ:

 • 14 Овластувања за изработка на урбанистички планови,односно планер,потписник на планска документација;
 • 7 Овластувања за ревизија на урбанистички планови;
 • 4 Овластувања А за изработка на проектна документација во архитектурата;
 • 6 Овластувања Б за изработка на проектна документација во архитектурата;
 • 3 Овластувања за ревизија на проектната документација од архитектурата;
 • 4 Овластувања за надзор над изведување над градби;
 • 1 Овластување А за проектирање на градби како одговрен проектант од електромеханиката;
 • 1 Овластување А за изработка на проектна документација од градежништво;
 • 1 Овластување А за ревизија на проектна документација од градежништво;
 • 2 Лиценци за вештачење од областа на архитектурата;