Информации од јавен карактер

Лица за посредување со информации од јавен карактер:

д-р Ивана Ѓоргова, дипл.правник-Раководител на Одделение за човечки ресурси и правно-административни работи, со службен mail: i.gjorgova@app.gov.mk, мобилен тел.број 075 402 514

м-р Јулијана Ставревски, дипл.инж.арх.-Раководител на Сектор за урбанистичко планирање, со службен mail: j.bogoevska@app.gov.mk, мобилен тел.број 075 402 531

 

Листа на информации од јавен карактер

Годишен план за јавни набавки АПП 2020

Линк до објавен оглас за јавна набавка на ЕСЈН

Алатка за отчетност

Годишен извештај за работа на координаторот и заменик координаторот за еднакви можности за жените и мажите во АПП

Годишен извештај за резултатите од примената на посебните мерки за воспоставување на еднакви можности на жените и мажите

Барање за пристап до информации од јавен карактер

Образец на жалба

Интерен оглас

590-31-Odluka unapreduvanje

590-32-Odluka unapreduvanje

590-33-Odluka unapreduvanje

590-34-Odluka unapreduvanje

590-35-Odluka unapreduvanje

590-36-Odluka unapreduvanje

INTEREN OGLAS br.02-2019

1113-16-Odluka izbor admin sluzbenik Julijana

1113-17-Odluka izbor admin sluzbenik Cvetanka

14-Godisen Izvestaj Informacii od javen karakter-2019

kodeks_za_administrativni_sluzbenici_sl183_12122014