Холандски искуства во просторното планирање

Агенцијата за планирање на просторот отпочна со изработка на Методологија за изработка на Просторен план на Република Северна Македонија. За таа цел, претставници од Агенцијата за планирање на просторот и Министерството за животна средина и просторно планирање, во периодот од 29 октомври – 02 ноември, беа во посета на Кралството Холандија. Посетата беше организирана со цел да се запознаеме со најдобрите искуства и современите трендови во областа на просторното планирање.

Во рамки на посетата беа остварени средби со претставници од:

  • Министерство за внатрешни работи и кралски односи – надлежно за просторното планирање, кое е креатор на политиките и визијата за просторен развој во Холандија;
  • Холандската Агенција за проценка на животната средина – стручна институција која врши истражувања во повеќе области и
  • Општината Ротердам, сектор за домување (урбанизам), која работи на планирање на просторот на регионално и локално ниво.
Општина Ротердам
Министерство за внатрешни работи и кралски односи
Министерство за внатрешни работи и кралски односи
Министерство за внатрешни работи и кралски односи
Министерство за внатрешни работи и кралски односи
Агенција за проценка на животната средина
Агенција за проценка на животната средина
Агенција за проценка на животната средина
Агенција за проценка на животната средина