Упатство за услови за планирање на просторот

Врз основа на измените на Законот за просторно и урбанистичко планирање прикачено е ново упатство за услови за планирање на просторот.

Упатство