СОРАБОТКА СО ГРАД СКОПЈЕ

Заради ефикасна размена на информации и унапредување на планирањето и уредувањето на просторот, град Скопје и Агенцијата за планирање на просторот потпишаа меморандум за размена на просторни  податоци преку WMS сервиси.