Соопштение за вонредна состојба

С О П Ш Т Е Н И Е

Согласно заклучоците на Владата на Република Северна Македонија во функција на превземање дополнителни мерки и активности за превенција од ширње на болеста COVID-19 (корона вирус), Агенцијата за планирање на просторот соопштува дека:
• во периодот на постоење на вонредна состојба на територијата на Република Северна Македонија, НЕМА да врши прием на странки;
• Сите барања и информации да се доставуваат на електронската пошта на Агенцијата: agencija@app.gov.gov.

Изработил: ИЃ

в.д. Директор,

Огнен Апостолски, д.и.а

325-1- Soopstenie-nema priem na stranki vo vonredna sostojba