Разработка на четвртите од Генерален урбанистички план (ГУП) на град Скопje

Агенцијата за планирање на просторот моментално работи на  разработка на четвртите од Генерален урбанистички план (ГУП) на град Скопје