ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 2021

Планирањето и уредувањето ќе се врши согласно ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2021 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 12 од 18.01.2021 година) и ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ ЗА 2021 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 15 од 20.01.2021 година)