Планирање и уредување на просторот во 2017

Планирањето и уредувањето ќе се врши согласно ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКАТА НА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2017 ГОДИНА И ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО – ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ  ЗА  2017 ГОДИНА.

Овие програми се објавени во Службен весник бр. 192 од 18.10.2017 година