ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 2020

Планирањето и уредувањето ќе се врши согласно ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 277 од 28.12.2019 годинаи ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, РЕГУЛАЦИСКИ ПЛАНОВИ НА ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАНОВИ, УРБАНИСТИЧКО – ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И УРБАНИСТИЧКО – ПРОЕКТНИ ДОКУМЕНТАЦИИ ЗА 2020 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 7 од 13.01.2020 година)