Национална инфраструктура на просторни податоци

Агенцијата за планирање на просторот е активен учесник во проектот за формирање на Национална инфраструктура на просторни податоци. На минатиот работен состанок на одржан на 27 јануари со членовите на меѓу министерската/институционалана работна група беа дефинирани визијата, мисијата и целите на Македонската инфраструктура на просторни податоци. Се очекува до крајот на оваа година да се изработи стратегијата, а наредната година да отпочне имплементација на проектот.