ГИС портал на АПП

Агенцијата за планирање на просторот го публикуваше својот ГИС портал кој е наменет за повеќе типови на корисници кои имаат различни улоги при прегледот и користењето на апликациите.Податоците и сервисите од гео-порталот се во согласност со стандардите и платформата на Националната инфраструктура на просторни податоци – НИПП на Република Македонија. За да се овозможи меѓуинституционална интероперабилност податоците се изготвени во националниот координатен систем EPSG:6316.

ГИС ПОРТАЛ