ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД СКОПЈЕ 2012-2022

Градот како просторен феномен го дефинираат посебни ентитети, односно дистинктивни облици на просторната конфигурација и нивните меѓусебни односи во морфолошката конституција на урбаниот простор. Низ … Continue reading ГЕНЕРАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) НА ГРАД СКОПЈЕ 2012-2022

Просторен план на Република Македонија (2004 – 2020)

Просторен план на Република Македонија. Со усвојување на Просторниот план на Република Македонија на седницата на Собранието одржана на 11.06.2004г; нашата држава доби еден од … Continue reading Просторен план на Република Македонија (2004 – 2020)

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ Потребата од хармонизација со европскиот пристап во планирањето, како една од непходните чекори … Continue reading МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ   Потребата од хармонизација со европскиот пристап во планирањето, како една од непходните … Continue reading МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ

Меморандум за соработка со Архитектонски факултет

Потврдувајќи ја успешноста на континуираната соработка во областа на просторното и урбанистичкото планирање, архитектурата и културното наследство, како и изразената потреба за унапредување на идната … Continue reading Меморандум за соработка со Архитектонски факултет

Генерален урбанистички план на Град Скопје 2022-2032

Потпишувањето на Договорот за изработка на Генерален урбанистички план на Град Скопје 2022-2032 помеѓу Министерството за транспорт и врски, Град Скопје и Агенцијата за планирање … Continue reading Генерален урбанистички план на Град Скопје 2022-2032

ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 2020

Планирањето и уредувањето ќе се врши согласно ГОДИШНАТА ПРОГРАМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ НА ИЗРАБОТКА НА ПРОСТОРЕН ПЛАН НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2020 ГОДИНА (Службен весник на РСМ, бр. 277 од 28.12.2019 година) и … Continue reading ПЛАНИРАЊЕ И УРЕДУВАЊЕ НА ПРОСТОРОТ ВО 2020

28. Меѓународен салон за урбанизам во Ниш

Агенцијата за планирање на просторот учествуваше на 28. Меѓународен салон за урбанизам во Ниш во ноември 2019 година, со труд насловен: „Методологија на планирање на … Continue reading 28. Меѓународен салон за урбанизам во Ниш

Холандски искуства во просторното планирање

Агенцијата за планирање на просторот отпочна со изработка на Методологија за изработка на Просторен план на Република Северна Македонија. За таа цел, претставници од Агенцијата … Continue reading Холандски искуства во просторното планирање

УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦИ ПОВРЗАНИ СО НИПП

Агенцијата за катастар на недвижности-АКН во рамки на националниот гео-портал (НИПП геопортал), ги организира следните работилници на кои учествуваше АПП: Работилница за креирање на метаподатоци … Continue reading УЧЕСТВО НА РАБОТИЛНИЦИ ПОВРЗАНИ СО НИПП